DrivePro Body Toolbox

คมู่อการใชงาน


1. Supported Models

Body Cameras

 • DrivePro Body 70
 • DrivePro Body 60
 • DrivePro Body 30
 • DrivePro Body 52
 • DrivePro Body 20
 • DrivePro Body 10B
 • DrivePro Body 10A

2. System Requirements

Software Download

 • Microsoft Windows 10 or later (64-bit)

 • macOS 10.14 or later (Mac with Intel chip)

Note

 • Microsoft .Net framework 4.6.1 or later installation required.

3. Hardware Requirements

 • Desktop or notebook computer connected with the exclusive cable provided

 • Support Mac with Intel Chip Only

4. Status

ข้อมูลพื้นฐานของ DrivePro™ Body จะแสดงบนหน้า Status รวมถึงป้ายกำกับผู้ใช้, ชื่อรุ่น, หมายเลขซีเรียลของกล้อง, เวอร์ชันเฟิร์มแวร์, กลุ่มการซิงค์ทีม, พื้นที่เก็บข้อมูลที่เหลือ และ ระดับแบตเตอรี่

 • หากต้องการเปลี่ยนป้ายกำกับผู้ใช้และกลุ่มการซิงค์ทีม ให้คลิกที่

 • หากต้องการค้นหาอุปกรณ์ ให้คลิกที่

 • หากต้องการเล่นวิดีโอและเรียกดูภาพถ่าย ให้คลิกที่

 • หากต้องการเปิดใช้งานโหมดเว็บแคม ให้คลิกที่

 • หากต้องการเริ่มสำรองข้อมูล ให้คลิกที่

5. Settings

ในหน้า Settings คุณสามารถปรับตั้งค่าอุปกรณ์, ตั้งค่าวิดีโอ และแสดงข้อมูลบนวิดีโอ

Device Settings

 • Sync time with PC:เมื่อคลิกปุ่ม อุปกรณ์จะซิงค์เวลากับเวลาปัจจุบันของคอมพิวเตอร์

 • Stealth Mode:เปิด/ปิดโหมดซ่อนตัว เมื่อเปิดโหมดซ่อนตัว ไฟแสดงสถานะและเสียงกริ่งจะปิดลง

  • เลือกระหว่าง:OFF / ON
 • LED Indicator:เปิด/ปิดเสียงกริ่งระหว่างบันทึกวิดีโอ และเปิด/ปิดเครื่อง

  • เลือกระหว่าง:OFF / ON
 • Buzzer:เปิด/ปิดเสียงกริ่งระหว่างบันทึกวิดีโอ และเปิด/ปิดเครื่อง

  • เลือกระหว่าง:OFF / ON
 • Vibrator:เปิด/ปิดเครื่องสั่นระหว่างการบันทึกวิดีโอ และเปิด/ปิดเครื่อง

  • เลือกระหว่าง:OFF / ON
 • Snapshot Button:ตั้งค่าโดย กดปุ่มถ่ายภาพนิ่งค้างไว้เพื่อเปิดไฟอินฟราเรด LED หรือเปิดใช้งานฟังก์ชัน Wi-Fi / บันทึกเสียง

  • เลือกระหว่าง:
  • DrivePro Body 30/10:ไฟอินฟราเรด LED / การบันทึกเสียง
  • DrivePro Body 20/52:ฟังก์ชัน Wi-Fi / การบันทึกเสียง
 • Infrared LED:เลือกเพื่อเปิดใช้งานไฟอินฟราเรด LED ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ

  • รองรับเฉพาะ DrivePro Body 30/10
  • เลือกระหว่าง:Manual / Auto
 • Audio Sampling Rate:ตั้งรูปแบบอัตราการสุ่มตัวอย่างเสียงของไฟล์

  • เลือกระหว่าง:22050 Hz / 24000 Hz / 32000 Hz / 44100 Hz / 48000 Hz
 • Reset Using Function Buttons:กดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มถ่ายภาพนิ่งพร้อมกันเป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อฟอร์แมตและรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (ค่าเริ่มต้นคือปิด)

Video Settings

 • Resolution:ตั้งค่าความละเอียด/คุณภาพสำหรับการบันทึกวิดีโอ

  • เลือกระหว่าง:1080p/60fps / 1080p/30fps / 720p/60fps / 720p/30fps / 480p
 • Video Format:ตั้งค่ารูปแบบการบันทึกของไฟล์วิดีโอที่บันทึกแต่ละไฟล์

  • เลือกระหว่าง:MOV / MP4
 • Loop Recording:เขียนทับไฟล์วิดีโอเก่าด้วยไฟล์ใหม่

  • เลือกระหว่าง:OFF / ON
 • Video Length:กำหนดระยะเวลาในการบันทึกของไฟล์วิดีโอที่บันทึกแต่ละไฟล์

  • เลือกระหว่าง:3 mins / 5 mins / 10 mins (นาที)
 • Light Frequency:เลือกความถี่ที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพไฟกระแสสลับกะพริบ

  • เลือกระหว่าง:50 Hz / 60 Hz
 • Microphone:เปิด/ปิดไมโครโฟนระหว่างการบันทึกวิดีโอ

  • เลือกระหว่าง:OFF / ON
 • Default Recording Mode:เลือกโหมดบันทึกเริ่มต้น

  • รองรับเฉพาะ DrivePro Body 30/60/70
  • เลือกระหว่าง:Buffering mode / Recording mode
 • Buffered Video Length:ตั้งค่าความยาววิดีโอบัฟเฟอร์เพื่อบันทึกวิดีโอที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโหมดบันทึก

  • รองรับเฉพาะ DrivePro Body 30/60/70
  • เลือกระหว่าง:30 secs / 60 secs / 90 secs / 120 secs (วินาที)
 • Buffering Recording Audio:เปิด/ปิดไมโครโฟนระหว่างโหมดบัฟเฟอร์

  • รองรับเฉพาะ DrivePro Body 30/60/70
  • เลือกระหว่าง:OFF / ON

Video Stamp

 • Video Stamp:แสดงเวลาของเหตุการณ์ทีcบันทึกและชอกํากับวิดีโอ

  • เลือกระหว่าง:OFF / ON
 • Date Format:ตั้งรูปแบบวันท

  • เลือกระหว่าง:YY/MM/DD หรือ MM/DD/YY หรือ DD/MM/YY
 • Time Format:เลือกรูปแบบ 24 ชวัโมง หรือ 12 ชวัโมง AM/PM

  • เลือกระหว่าง:24HR / AM/PM
 • Watermark:แสดงลายนํ`า

  • เลือกระหว่าง:OFF / ON

6. Tools

ในหน้า Tools คุณสามารถอัพเกรดเฟิรม์ แวรเป์ ็นเวอรช์ นล่าสุด ั, เปิด/เปลีcยน/ปิด การใชง้านรหสั ผา่ น, ฟอร์แมตดิสก์หรอื รเซี ต็ กล ้อง DrivePro™ Body เป็นสถานะเริcมต ้น

Note

 • การฟอร์แมตดสิคแ์ ละรเซี ต็ กลอ้ งจะลบข ้อมูลทั`งหมดอย่างถาวร
 • Firmware Upgrade:อัพเกรดเฟิรม์ แวรข์ องคณเป ุ ็นเวอรช์ นั ลา่ สด

 • Password:ตงัรหสัผา่นสําหรับอปุกรณข์องคณ หากรหัสผ่านถูกตั`ง คุณจะต ้องใสรหัสผ่านเพืcอดําเนินการต่อไปนี

 • Format Disk:ฟอร์แมตอุปกรณ์ของคุณ

 • Reset Device: รเซีต็การตงัคา่ทงัหมดเป็นคา่เรมต ้น หรือลบเนือหาและการตังค่าทั`งหมด

7. File Manager

ในหน้า File Manager คุณสามารถค้นหาและจัดการวิดีโอและรูปภาพของคุณ หรือแก้ไขรูปภาพได้

 • คลิกที่ เพื่อเล่นวิดีโอบนหน้าจอ คลิกที่ เพื่อขยายและเล่นวิดีโอให้เต็มหน้าจอ ด้วยตัวรับสัญญาณ GPS เส้นทางสามารถแสดงพร้อมกับวิดีโอที่บันทึกไว้

 • คลิกที่ เพื่อสลับไปยังหน้าจอแผนที่

 • คลิกที่ เพื่อแก้ไขเจ้าของและประเภทของไฟล์

 • คลิกที่ เพื่อลบวิดีโอหรือภาพถ่าย

 • คลิกที่ เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอหรือภาพถ่าย

 • คลิกที่ เพื่อเพิ่ม, ลบ หรือแก้ไข Owner และ Category ของไฟล์ของคุณ

8. Smart Detection

 1. ไปที่ “Smart Detection” ในเมนูหลัก

 2. เลือกไฟล์ในรายการไฟล์ ความคืบหน้าในการวิเคราะห์จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อระบุใบหน้าในวิดีโอและแยกฟุตเทจไปที่แถบด้านข้าง

 3. เลือกฟุตเทจเพื่อถ่ายภาพนิ่งหรือเปลี่ยนเป็นโหมดการตัดต่อ

 4. คลิก “Snapshot” เพื่อถ่ายภาพนิ่ง ภาพจะถูกบันทึกลงในไดเร็กทอรีเดียวกันกับวิดีโอที่เลือก

 5. คลิก “Redaction” เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการตัดต่อ

 6. ในโหมดการตัดต่อ คุณสามารถเลือกฟุตเทจที่จะเบลอได้ไม่เกิน 10 ภาพ

 7. คลิก “Apply” เพื่อเริ่มกระบวนการตัดต่อหลังจากเลือกฟุตเทจ คุณสามารถเลือกว่าต้องการจะลบแทร็กเสียงหรือไม่

 8. รอให้กระบวนการเสร็จสิ้น วิดีโอที่ตัดต่อแล้วจะถูกบันทึกไว้ในไดเร็กทอรีเดียวกันกับวิดีโอที่เลือก

9. Webcam mode

Note

 • ปัจจุบัน เฉพาะ DrivePro Body 30/60/70 ที่รองรับคุณสมบัตินี้
 1. คลิกที่ เพื่อเข้าสู่โหมดเว็บแคม

 2. เปลี่ยนเป็นโหมดเว็บแคม

 3. คลิกที่ เพื่อเข้าสู่หน้าทดสอบเว็บแคม

 4. ในหน้าทดสอบเว็บแคม ให้ยืนยันว่าภาพปัจจุบันนั้นดีหรือไม่

 5. คลิกที่ เพื่อเข้าสู่หน้าทดสอบไมโครโฟน

 6. ในหน้าทดสอบไมโครโฟน ให้ยืนยันว่าไมโครโฟนรับเสียงตามปกติหรือไม่

 7. หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ ให้คลิกที่ หรือ เพื่อปิดหน้าทดสอบ

 8. หากต้องการออกจากโหมดเว็บแคม ให้คลิกที่ หน้าที่มีคำแนะนำสำหรับการออกจากโหมดเว็บแคม จะปรากฏขึ้น

10. Team Sync

Note

 • Currently, only DrivePro Body 30/60/70 supports this feature.

“Team Sync” is a function based on the Bluetooth technology, as soon as one body camera enters the recording mode from the buffering mode; all other cameras in the same group automatically enter the recording mode as well.

Please refer to the following procedure if you would like to enable the “Team sync” function.

 1. Please connect your DrivePro Body 30/60/70 to the computer and run DrivePro Body Toolbox.

 2. Please click on “Edit User Label”, and set “Team sync” from “Off” to “your preferred team number” based on your needs, you may select from 1 ~ 10 under Team Sync.

 3. After the settings are completed, you may remove your DrivePro Body from the computer.

11. Bluetooth wakeup

Note

 • Currently, only DrivePro Body 60 supports this function.

“Bluetooth wakeup” is a more advanced function than “Team sync”. Once Leader body camera enters the recording mode, all other cameras in the same group will automatically enter the recording mode from off status as well.

Please refer to the following steps if you want to enable the “Bluetooth wakeup” function.

 1. Please connect your DrivePro Body 60 to the computer and run the DrivePro Body Toolbox.

 2. Please click on “Edit User Label”, select your team number, and check off “Leader” to enable the “Bluetooth wakeup” function.

 3. Once the settings are completed, you may remove DrivePro Body from the computer.

12. Preference

คลิก ที่ด้านบนสุดของหน้า เพื่อปรับตั้งค่าของ DrivePro™ Body Toolbox ตรวจสอบตัวเลือกที่มีด้านล่างตามความต้องการของคุณ

ตัวเลือก การทำงาน
Auto run at Windows startup DrivePro Body Toolbox เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์
Minimize on startup DrivePro Body Toolbox ถูกย่อให้เล็กลงโดยอัตโนมัติในแถบเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ เมื่อเปิดเครื่อง
Language DrivePro Body Toolbox แสดงภาษา
Auto back up สำรองไฟล์ DrivePro Body โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
Format disk after backup is completed หลังจากการสำรองข้อมูลเสร็จสิ้น พื้นที่จัดเก็บของ DrivePro Body จะได้รับการฟอร์แมตโดยอัตโนมัติ
Secure Data จัดเก็บไฟล์ที่สำรองไว้ในโฟลเดอร์ที่ไม่แชร์
Backup Folder Naming Methods คุณสามารถเลือก “Device ID” หรือ “User Name” เพื่อตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์สำรองได้
Path of backup ตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บสำหรับสำรองไฟล์
Auto sync time with PC ซิงค์เวลาของ DrivePro Body โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์


13. More Help

If you cannot find the answer to your problem in this manual and are having difficulty with DrivePro Body software or Transcend’s Body Cameras, please visit our Tech Support website at http://th.transcend-info.com/Support/contact_form