DrivePro Body Toolbox คมู่อการใชงาน (Windows)


1. System Requirements

!!! note For Windows OS - Microsoft .Net framework 4.6.1 or later installation required.

2. Hardware Requirements

3. Supported Models

Body Cameras

4. Status

ข้อมูลพื้นฐานของ DrivePro™ Body จะแสดงบนหน้า Status รวมถึงป้ายกำกับผู้ใช้, ชื่อรุ่น, หมายเลขซีเรียลของกล้อง, เวอร์ชันเฟิร์มแวร์, กลุ่มการซิงค์ทีม, พื้นที่เก็บข้อมูลที่เหลือ และ ระดับแบตเตอรี่

5. Settings

ในหน้า Settings คุณสามารถปรับตั้งค่าอุปกรณ์, ตั้งค่าวิดีโอ และแสดงข้อมูลบนวิดีโอ

Device Settings

Video Settings

Video Stamp

6. Tools

ในหน้า Tools คุณสามารถอัพเกรดเฟิรม์ แวรเป์ ็นเวอรช์ นล่าสุด ั, เปิด/เปลีcยน/ปิด การใชง้านรหสั ผา่ น, ฟอร์แมตดิสก์หรอื รเซี ต็ กล ้อง DrivePro™ Body เป็นสถานะเริcมต ้น

!!! note Note - การฟอร์แมตดสิคแ์ ละรเซี ต็ กลอ้ งจะลบข ้อมูลทั`งหมดอย่างถาวร

7. File Manager

ในหน้า File Manager คุณสามารถค้นหาและจัดการวิดีโอและรูปภาพของคุณ หรือแก้ไขรูปภาพได้

8. Smart Detection

 1. ไปที่ “Smart Detection” ในเมนูหลัก

 2. เลือกไฟล์ในรายการไฟล์ ความคืบหน้าในการวิเคราะห์จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อระบุใบหน้าในวิดีโอและแยกฟุตเทจไปที่แถบด้านข้าง

 3. เลือกฟุตเทจเพื่อถ่ายภาพนิ่งหรือเปลี่ยนเป็นโหมดการตัดต่อ

 4. คลิก “Snapshot” เพื่อถ่ายภาพนิ่ง ภาพจะถูกบันทึกลงในไดเร็กทอรีเดียวกันกับวิดีโอที่เลือก

 5. คลิก “Redaction” เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการตัดต่อ

 6. ในโหมดการตัดต่อ คุณสามารถเลือกฟุตเทจที่จะเบลอได้ไม่เกิน 10 ภาพ

 7. คลิก “Apply” เพื่อเริ่มกระบวนการตัดต่อหลังจากเลือกฟุตเทจ คุณสามารถเลือกว่าต้องการจะลบแทร็กเสียงหรือไม่

 8. รอให้กระบวนการเสร็จสิ้น วิดีโอที่ตัดต่อแล้วจะถูกบันทึกไว้ในไดเร็กทอรีเดียวกันกับวิดีโอที่เลือก

9. Webcam mode

!!! note Note - ปัจจุบัน เฉพาะ DrivePro Body 30/60 ที่รองรับคุณสมบัตินี้

 1. คลิกที่ เพื่อเข้าสู่โหมดเว็บแคม

 2. เปลี่ยนเป็นโหมดเว็บแคม

 3. คลิกที่ เพื่อเข้าสู่หน้าทดสอบเว็บแคม

 4. ในหน้าทดสอบเว็บแคม ให้ยืนยันว่าภาพปัจจุบันนั้นดีหรือไม่

 5. คลิกที่ เพื่อเข้าสู่หน้าทดสอบไมโครโฟน

 6. ในหน้าทดสอบไมโครโฟน ให้ยืนยันว่าไมโครโฟนรับเสียงตามปกติหรือไม่

 7. หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ ให้คลิกที่ หรือ เพื่อปิดหน้าทดสอบ

 8. หากต้องการออกจากโหมดเว็บแคม ให้คลิกที่ หน้าที่มีคำแนะนำสำหรับการออกจากโหมดเว็บแคม จะปรากฏขึ้น

10. Team Sync

!!! note Note - Currently, only DrivePro Body 30/60 supports this feature.

“Team Sync” is a function based on the Bluetooth technology, as soon as one body camera enters the recording mode from the buffering mode; all other cameras in the same group automatically enter the recording mode as well.

Please refer to the following procedure if you would like to enable the “Team sync” function.

 1. Please connect your DrivePro Body 30/60 to the computer and run DrivePro Body Toolbox.

  DrivePro Body Toolbox: https://th.transcend-info.com/Support/Software-184/

 2. Please click on “Edit User Label”, and set “Team sync” from “Off” to “your preferred team number” based on your needs, you may select from 1 ~ 10 under Team Sync.

 3. After the settings are completed, you may remove your DrivePro Body from the computer.

11. Bluetooth wakeup

!!! note Note - Currently, only DrivePro Body 60 supports this function.

“Bluetooth wakeup” is a more advanced function than “Team sync”. Once Leader body camera enters the recording mode, all other cameras in the same group will automatically enter the recording mode from off status as well.

Please refer to the following steps if you want to enable the “Bluetooth wakeup” function.

 1. Please connect your DrivePro Body 60 to the computer and run the DrivePro Body Toolbox.

  DrivePro Body Toolbox: https://th.transcend-info.com/Support/Software-184/

 2. Please click on “Edit User Label”, select your team number, and check off “Leader” to enable the “Bluetooth wakeup” function.

 3. Once the settings are completed, you may remove DrivePro Body from the computer.

12. Preference

คลิก ที่ด้านบนสุดของหน้า เพื่อปรับตั้งค่าของ DrivePro™ Body Toolbox ตรวจสอบตัวเลือกที่มีด้านล่างตามความต้องการของคุณ

ตัวเลือก การทำงาน
Auto run at Windows startup DrivePro Body Toolbox เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์
Minimize on startup DrivePro Body Toolbox ถูกย่อให้เล็กลงโดยอัตโนมัติในแถบเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ เมื่อเปิดเครื่อง
Language DrivePro Body Toolbox แสดงภาษา
Auto back up สำรองไฟล์ DrivePro Body โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
Format disk after backup is completed หลังจากการสำรองข้อมูลเสร็จสิ้น พื้นที่จัดเก็บของ DrivePro Body จะได้รับการฟอร์แมตโดยอัตโนมัติ
Secure Data จัดเก็บไฟล์ที่สำรองไว้ในโฟลเดอร์ที่ไม่แชร์
Backup Folder Naming Methods คุณสามารถเลือก “Device ID” หรือ “User Name” เพื่อตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์สำรองได้
Path of backup ตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บสำหรับสำรองไฟล์
Auto sync time with PC ซิงค์เวลาของ DrivePro Body โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์


More Help

If you cannot find the answer to your problem in this manual and are having difficulty with DrivePro Body software or Transcend’s Body Cameras, please visit our Tech Support website at http://th.transcend-info.com/Support/contact_form